- Biruni Üniversitesi  AMACIMIZ

  Nitelikli bir tıp eğitimi programı geliştiren ve sürdüren, fakültenin akademik bilinirliğine katkı sağlayan, toplum sağlığına duyarlı, bilimsel ve etik kurallara uygun davranan, yaşam boyu öğrenme sorumluluğunun bilincinde, profesyonellik ilkesine uygun tutum ve davranış sergileyecek, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını kavrayarak, önleyici, çözüm üretici fikirler geliştirebilecek, bilgi, beceri, tutuma sahip hekimler yetiştirmektir.

  HEDEFLERİMİZ

  Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedeflerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak, nitelikli öğrenci alımını artırmak, paydaş odaklı sağlık hizmeti sunmak, Tıp Fakültesinin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunu yükseltmek, toplum sağlığı bilincini artırmak, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içeren eğitim-uygulama programları oluşturmaktır.

  EĞİTİM AMACI

  Ülkemizin sağlık politikaları ve sorunlarına hakim olabilen, insani ve bilimsel etik değerlere saygılı, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, birey ve toplumun mevcut ve gelecek sağlık gereksinimlerini karşılayabilen (sosyal güvenilir), ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı, tıp alanındaki gelişmeleri takip eden, ekip üyesi / işbirlikçi, bilim insanı, profesyonel, iletişimci, sağlık savunucusu ve lider rollerini üstlenen çağdaş hekimler yetiştirmektir.

  EĞİTİM HEDEFLERİMİZ

  1. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)  temel alarak oluşturulan çekirdek hastalıklar, semptomlar ve temel hekimlik uygulama konularına hakim olup, açıklayabilen ve uygulayabilen,
  2. Geliştirilmiş eğitim  programları ile genişletilmiş  yetkinliklere sahip olan,
  3. Birinci basamak düzeyinde toplumda sık görülen hastalıklara tanı koyup, tedavi yapabilen
  4. Koruyucu hekimlik ilkelerini bireye ve çevreye yönelik uygulayabilen,
  5. Meslek etiğine saygılı, evrensel tıp etiği ilkelerini gözeten ve mesleğini seven,
  6. Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgilerini güncellemeye açık olan,
  7. Hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile etkili ve dürüst iletişim kurabilen,
  8. Ekip çalışmasına uyumlu olup ekibi yöneterek liderlik yapabilen,
  9. Bilimsel araştırma yapabilen ve güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilen,
  10. Eleştirel düşünme becerilerine sahip olan hekimlerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

   

  ARAŞTIRMA AMACI

  Uluslararası ve ulusal gereksinimleri dikkate alarak kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamalarını geliştirmek, araştırma ve proje üretme anlayışını yaygınlaştırmak ve bunların bilimsel makale olarak yayınlanmasını teşvik edecek olanaklar yaratmaktır.

  ARAŞTIRMA HEDEFLERİMİZ

  1. Kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamaları konusunda farkındalık yaratmak
  2. Etik ilkelere uygun olarak araştırmaların yürütülmesini sağlamak
  3. Fakültemizde bilimsel çalışmalar için gerekli teknik donanım,  alt yapı ve yardımcı eleman desteğini güçlendirmek
  4. Bilimsel araştırma yapma, proje hazırlama ve makale yazma gibi temel konularda eğitim vererek bilimsel çalışma sayısının arttırılmasına katkı sağlamak
  5. Bilimsel çalışma sonuçlarının paylaşımını teşvik ederek fakültenin tanınırlığını artırmak

   

   

  HİZMET AMACI

  Ulusal ve uluslararası standartlarda hasta odaklı yaklaşımı benimseyen, gelişime ve teknolojiye açık, nitelikli sağlık profesyonelleri ile hasta ve çalışan memnuniyetini önemseyen, ekip üyeleri ile uyumlu çalışan, güvenilir tanı, tedavi ve bakım ortamını toplumun çoğunluğuna ulaştırmayı hedefleyen etkili bir sağlık hizmeti sunmaktır.

   

  HİZMET HEDEFLERİMİZ

  1.Toplumun, her aşamada ihtiyaç duyduğu hasta ve hekim haklarını gözeterek, sağlık hizmetini sunabilecek hekim yetiştirmek.

  1. Kalite standartlarına uygun, nitelikli, sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmak

  3.Tıp Fakültesinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini sağlamak

  1. Sağlıhizmeti alanlar için ayrımın gözetilmediği ve herkesin eşit muamele görüp eşit haklara sahip olduğu bir ortam oluşturmak
  2. Sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanakları takip ederek, bu olanakları öğrenci eğitimi ve hastaların tanı/tedavisinde en üst düzeyde kullanmak,
  3. Meslekhayatları boyuncarol model olacak hekim ve eğitici olmalarına katkı sağlamak,
  4. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri gibi ortak paydaşlar ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak,
  5. Hastane çalışanlarının ve öğrencilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamaktır

Son güncelleme tarihi 9 Kasım 2023 Per., saat 11:05