Öğrenci Görev Tanımı - Biruni Üniversitesi

Öğrenci Görev Tanımı

  Öğrenci Görev Tanımı


  DÖNEM I –II ve III ÖĞRENCİLERİNİN GÖREV TANIMI

  Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başlayan Dönem I, Dönem II ve Dönem III Öğrencilerinin kapsayan görev ve sorumluluklarını aşağıda tanımlanmıştır.

  -Öğrenim süresince 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.

  -Eğitim-öğretim yılı başında yayınlanan akademik takvimi bilir, izler ve buna uyar.

  -Öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yeniler. Okul ücretini ödeyerek kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

  -Tıp Fakültesinde devam zorunluluğu olup ders saatlerine uyum konusunda azami önemi gösterir.

  -Öğrencinin çalışma ortamındaki giyimi ve öz bakımı üniversite ortamına uygundur.

  -Laboratuvar, klinik uygulamaların yapıldığı beceri laboratuvarları, OSCE salonları ve hastanede beyaz önlük giyer ve bulunduğu yerin kurallarına uyar.

  – Kampüs içerisinde, dershane, amfi, kantin,  çalışma salonları ve kütüphanede sunulan kablosuz ağ bağlantısı olanaklarını iletişim ve bilgiye ulaşmak için kullanır, yasaya ve genel ahlaka aykırı amaçlarla kullanmaz.

  -Öğrenci kimlik kartlarını yanında taşır. Kampüs içine giriş ve çıkışlarda okutur. Kendisi dışında kullanımına izin vermez.

  -Üniversite öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlileri ile Tıp Fakültesi personeli ve diğer öğrencilere saygılı davranır.

  -Sınavlara kurallara uyarak katılır. Kurallara uymadığı takdirde sınava alınmayacağını bilir.

  -Ödev, rapor gibi çalışmalarını zamanında teslim eder.

  -Üniversitenin araç ve gerecine, taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermez.

  -Öğrenci eğitim, pratik ve uygulama amaçlı Tıp Fakültesi dışındaki birimlerde bulunduğu sürece ilgili birimin kurallarına uyar.

  -Kafeterya, çalışma salonu, kütüphane gibi ortak kullanım alanlarında diğer öğrencilerin huzurunu ve çalışmasını engelleyecek, ofislerde çalışanları rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmaz.

  -Okulda düzenlenen etkinliklere katılır.

   

  DÖNEM IV ve V ÖĞRENCİLERİNİN GÖREV TANIMI

  Biruni Üniversitesi Tıp fakültesi stajyer doktor (Dönem IV –V) öğrencilerin görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır.

  Dönem IV, Dönem V Tıp Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları

  -Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Staj Yönergesine, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.

  -Eğitim-öğretim yılı başında açıklanan akademik takvimi bilir, izler.

  -Öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yeniler. Okul ücretini ödeyerek kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

  -Teorik ve pratik ders saatlerine uyum konusunda azami önemi gösterir. Devamsızlık konusunda Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Staj Yönergesinde belirtilen kurallara uyar.

  -Öğrencinin çalışma ortamındaki giyimi ve öz bakımı hekim olmanın gerektirdiği özene sahiptir.

  -Stajyer doktorlar klinik uygulamalarda beyaz önlük giyer. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde o ünitelere özel formaları giyer. Ameliyathanede giyilen yeşil cerrahi formalar ile ameliyathane dışına çıkmaz, hastane koridorlarında gezmez.

  -Öğrenci stajyer doktor kimlik kartlarını görünür biçimde takar.

  -Üniversite öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi personeli ve öğrencilerine, Hastane idari ve teknik personeline saygılı davranır.

  -Kafeterya, çalışma salonu, kütüphane ve nöbet odaları gibi ortak kullanım alanlarında diğer öğrencilerin huzurunu ve çalışmasını engelleyecek, ofislerde çalışanları rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmaz.

  -Sınav kurallarına uyarak sınavlara katılır. Ödev, rapor gibi çalışmalarını zamanında teslim eder.

  -Üniversitenin araç ve gerecini, taşınır veya taşınmaz mallarını özenle kullanır zarar vermez.

  -Kampüs içerisinde, hastane, kafeterya, dershane, amfi, çalışma salonları ve kütüphanede sunulan kablosuz ağ bağlantısı olanaklarını iletişim ve bilgiye ulaşmak için kullanır, yasaya ve genel ahlaka aykırı amaçlarla kullanmaz.

  -Öğrenci eğitim, pratik ve uygulama amaçlı hastane birimlerinde bulunduğu zamanlarda ilgili birimin kurallarına uymakla yükümlüdür. Hastanedeki birimlerin özel talimatlarının dışına çıkmadan çalışır.

  -Stajlara başlamadan önce, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri alır, iş ortamındaki güvenlik tedbirlerine uyar. İş yeri çalışma ortamında bulunan makine, cihaz, araç, gereçlerde sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştığında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüğünde sorumlu öğretim üyelerine haber verir.

  -Klinik ve poliklinik uygulamaları öncesinde hastaya kendini ‘Stajyer Doktor‘ olarak tanıtıp, bilgi vererek hasta ile iletişime geçer. Öğrenci tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili eğitim sorumlusu öğretim üyesi denetiminde ve sorumluluğunda gerçekleştirir. Sorumlu öğretim elemanlarının bilgisi olmadan tek başına hasta muayenesini ve bakımını yapamaz.

  -Öğrenci stajda olduğu birimden süresi dolmadan izinsiz ayrılamaz.

  -Öğrenci hasta mahremiyetini önemser ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uyar. Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettikleri tıbbi bilgi, belge ve örnekleri hiçbir şekil ve surette başkalarıyla paylaşmaz, başka amaçlarla kullanmaz, hasta dosyalarını ve hastaya ait tıbbi belgeleri klinik ve hastane dışına çıkarmaz. Hasta, hasta yakınlarına ve diğer üçüncü şahıslara öğretim elemanlarının bilgisi dışında hastanın tıbbi durumu ve seyri ile ilgili bilgi vermez. Hasta ve hasta yakınlarına saygılı davranır.

  -Hastane enfeksiyon kontrol önlemlerine uyar. Hasta güvenliğine zarar verecek davranışlardan kaçınır. Bulaşıcı hastalıklar olası/kesin tanısı olan hastalar ile çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır.

  -Öğrenci bulaşıcı hastalıklar olası/kesin tanısı konulması durumunda bulunduğu staja devam etmez ve sorumlu öğretim üyesini bilgilendirir.

  -Öğrenci iş kazası geçirmesi durumunda, hemen kaza tutanağını doldurur ve ilk iş günü içerisinde kaza durumunu işyeri hekimine, dekanlığa ve öğrenci işlerine bildirir.

  -Öğrenci devam ettiği stajların sonunda geri bildirim ve önerilerle eğitim öğretim süreçlerine

  katkı sağlar.

   

  İNTÖRN HEKİM GÖREV TANIMI

  Tıp Fakültemizin ilk 5 yılını pratik ve teorik sınavlardan başarılı olarak tamamlamak ve intörnlük dönemine geçiş yeterliliğini almış olanlar intörn hekim olarak adlandırılır.

  İntörn Hekim Görev ve Sorumlulukları:

  -Tıp Fakültesi intörn doktor çalışma yönergesini bilir ve buna uygun olarak çalışır.

  -Belirlenen çalışma saatlerine uyar ve devamsızlık yapmaz.

  -Anabilim dalı ve / veya bilim dalı tarafından belirlenen eğitim çerçevesindeki görevleri (bilimsel çalışma, araştırma, hasta bakımı ve izlemi vb.) yerine getirir.

  -Anabilim dalı ve / veya bilim dalı tarafından belirlenen eğitim toplantılarına katılır.

  -Beraber çalıştığı diğer sağlık personeli ile uyumlu bir ekip çalışması yapar ve etik kurallara uygun davranır. İşleyişi bozan durumları, stajdan sorumlu öğretim üyesine iletir.

  -Anabilim dalının belirlediği nöbet kurallarına ve nöbet devir teslim prensiplerine uyar.

  – Anabilim dalları tarafından intörn hekimlik karnesinde yer alan ve intörn hekimden beklenen yetkinlikleri (klinik, girişimsel ve mesleki becerileri) bilir ve sorumluluklarını yerine getirir. Stajda yapılması beklenen işlemleri ve eğitim aktivitelerini yeterli miktarda yaparak uygun biçimde doldurur, sorumlu öğretim üyesine imzalatır ve zamanında Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.

  -Kılık kıyafetine bir hekime yakışır şekilde özen gösterir.

  -İntörn doktor görevli olduğu servisteki hastanın, hastaneye başvurusundan çıkışına kadar tüm muayene, tedavi, klinik uygulama, bakım ve yönetimine sorumlu asistan, uzman doktor, öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde bizzat katılır.

  -Tüm poliklinik hasta işlemlerini, poliklinik sorumlusu hekim denetiminde gerçekleştirir.

  -Tüm bu işlemleri, Poliklinik İşleyiş Prosedürüne göre yapar.

  -Tüm klinik işlemlerini, sorumlu hekim denetiminde gerçekleştirir.

  -Tüm bu işlemleri, Klinik İşleyiş Prosedürüne göre yapar.

  -Klinikte kullanılan araç, gereç ve malzemeleri korur.

  -Hasta dosyaları ve hastaneye ait olan evrakları korur.

  -Gece-hafta sonu-resmi tatil nöbetlerini zamanı geldiğinde tutar, nöbet sırasında yerinden ayrılamaz, süre sonunda nöbet devrini yaparak hastaneden ayrılır.